Menu

Vedtægter

   
Vedtægter for Langeskov Idrætsforening
     
  §1 Navn

 
 

Foreningens navn er Langeskov Idrætsforening – L·I·F – og dens hjemsted er i Langeskov. 
Stiftet i 1926.

 
  §2 Formål

 
 

Foreningens formål er at varetage idrættens udøvelse i Langeskov og omegn.

 
  §3 Organisationer

 
 

Foreningen skal være tilsluttet de respektive hovedorganisationer, der henhører under Dansk Idrætsforbund. Foreningen er tillige medlem af De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, og derved underkastet denne organisations vedtægter og love (jf. DDSG&I´s fællesvedtægter § 10, stk. 1).

 
  §4 Medlemmer

 
 

Som medlem kan optages enhver gennem henvendelse til klubben. Betingelse for optagelse er, at medlemmet tilslutter sig foreningens formål. Der optages aktive og passive medlemmer. Indmeldelse er bindende for mindst 6 måneder.

Indmeldelse skal ske online på klubbens hjemmeside.
Udmeldelse skal ske online på klubbens hjemmeside.

Udmeldelse skal ske inden sæsonstart, senest den 1. februar eller senest den 1. august for fodbold, og senest den 1. april for tennis.

Er udmeldelsen ikke sket inden de nævnte frister, senest den 1. februar og senest den 1. august, er medlemmet pligtig til at betale det halvårlige kontingent i fodbold.

Er udmeldelsen ikke sket inden den nævnte frist, senest den 1. april, er medlemmet pligtig til at betale halvdelen af det årlige kontingent i tennis.

Skader på foreningens ejendele, forvoldt ved utilbørlig omgang med disse, kan medføre erstatningskrav.

 
  §5 Udelukkelse

 
 

Bestyrelsen har ret til under ansvar for førstkommende generalforsamling, at udelukke et medlem, for kortere eller længere tid, der nægter at adlyde foreningens love og bestemmelser, eller udviser en sådan adfærd, at denne må betegnes som utilbørlig. Det samme gælder for medlemmer, der ved regnskabsårets afslutning er i restance med kontingent. Genoptagelse for disse kan kun ske, når restancen er betalt.

 
  §6 Kontingent

 
 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og skal minimum være de af specialforbundene til enhver tid fastsatte kontingenter. Såfremt særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen helt eller delvis fritage aktive medlemmer for at betale kontingent.

 
  §7 Bestyrelsen

 
 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der fordeler sig som følger:

1 - Klubformand
2 - Kasserer
3 - Seniorformand
4 - Sekretær
5 - Tennisformand
6 - Ungdomsformand
7 - Sponsorformand
8 – Aktivitetsformand
9 - Børneformand

 

Alle vælges direkte på generalforsamlingen og valget er gældende for 2 år. Der er i lige år 4 på valg, og i ulige år 5 på valg –  på ulige år dem af ovenstående benævnt med ulige tal, og på lige dem benævnt med lige tal.

Valgturnussen skal fremgå af bestyrelsens protokol. Foreningens næstformand, der træder i formandens sted ved denne fravær, vælges af og blandt bestyrelsen. Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb har bestyrelsen ret til at supplere sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, og der føres protokol over de afholdte møder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde når eventuelle sager ligger til behandling. Endvidere kan bestyrelsesmøde indvarsles når mindst 3 af bestyrelsen kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af medlemmerne er til stede ved det indvarslede møde. Aktive spillende bestyrelsesmedlemmer betaler kontingent som andre aktive. Udebliver et bestyrelsesmedlem 3 på hinanden følgende gange uden lovligt forfald, kan bestyrelsen supplere sig selv og den pågældende indkaldes ikke oftere.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler – herunder at disse opbevares på betryggende måde. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for at foreningen ledes på bedste måde. Foreningen tegnes af formand og kasserer, dog kan kassereren tegne foreningen vedrørende dispositioner, der sikrer foreningens normale og daglige drift.

 
  §8 Revisorer

 
 

Til revision af regnskabet vælges 2 revisorer samt 1 suppleant, der afgår efter tur – 1 hvert år (første gang ved lodtrækning).

 
  §9 Generalforsamling

 
 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned, og indkaldelse hertil sker senest 8 dage før ved opslag i LIFs klubhus samt ved indkaldelse på den måde, som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12.

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse. Intet forslag – herunder vedtægtsændringer – der ikke er påført dagsordenen, kan komme til afstemning. Forslag – herunder vedtægtsændringer – der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 5 dage før. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal, undtagen ved foreningens opløsning, jf. §11. Alle aktive og passive medlemmer og æresmedlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Medlemmer under 16 år kan lade sig repræsentere ved 1 forældre eller den person, der har forældremyndigheden. Disse har så også stemmeretten. Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent, der sammen med bestyrelsen underskriver protokollen, hvorefter denne har retsgyldighed.

Generalforsamlingens dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskabet 
4. Behandling af indkomne forslag og vedtægtsændringer 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant 
7. Eventuelt

 
  §10 Ekstraordinær generalforsamling

 
 

Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen. I begæringen skal angives det eller de forslag, der ønskes behandlet. En sådan begæring skal efterkommes senest 1 måned efter at den er fremsat. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles efter de for ordinær generalforsamling gældende regler.

 
  §11 Opløsning

 
 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af samtlige stemmeberettigede medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. I tilfælde af opløsning overgår foreningens midler – efter generalforsamlingens vedtagelse – til lignende idrætslige formål i Langeskov.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. januar 1981.
Revideret på generalforsamlingen den 19. januar 1983.
Revideret på generalforsamlingen den 22. januar 1986.
Revideret på generalforsamlingen den 25. januar 1989.
Revideret på generalforsamlingen den 31. januar 2001.
Revideret på generalforsamlingen den 30. januar 2002.
Revideret på generalforsamlingen den 30. januar 2008.
Revideret på generalforsamlingen den 28. januar 2009.
Revideret på generalforsamlingen den 28. januar 2014.
Revideret på generalforsamlingen den 30. januar 2019.
Revideret på generalforsamlingen den 2. juni 2021.
Revideret på generalforsamlingen den 26. januar 2022.
Revideret på generalforsamlingen den 27. januar 2024.

 
 

 

Tillæg

 
 

Æresmedlem - sølvnål: LIF’s bestyrelse har på sit møde den 27.2.1980 vedtaget, at det den 25.11.1968 indstiftede æresmedlem, er at regne for foreningens sølvnål.
Betingelsen for at opnå dette er, at man har siddet i bestyrelse, spillerudvalg eller virket som ulønnet ungdomstræner eller holdleder i 10 år – dog må det godt være over flere perioder.
Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra denne regel. Såfremt et medlem bestrider flere poster indenfor samme år, gælder dette kun for et år.

Æresmedlemmer - guldnål: LIF’s bestyrelse har på sit møde den 27.2.1980 vedtaget at afsætte følgende fundats for udnævnelse af æresmedlemmer.

Bestyrelsen kan til enhver tid udnævne et medlem til æresmedlem, når dette efter bestyrelsens mening har gjort sig bemærket til en sådan udmærkelse. Med udnævnelsen følger foreningens guldnål.
Man kan ikke udnævnes til æresmedlem, uden i forvejen at være hædret med foreningens sølvnål.
Guldnålen skal afleveres til klubben ved dødsfald. Guldnålen bliver herefter opbevaret i klubhuset. Guldnålen giver fri adgang til samtlige LIF’s arrangementer.

Revideret den 28. januar 2009


Tillæg

Æresmedlemmer – guldnål: LIF’s bestyrelse har på sit møde den 27.2.1980 vedtaget at afsætte følgende fundats for udnævnelse af æresmedlemmer.
Bestyrelsen kan til enhver tid udnævne et medlem til æresmedlem, når dette efter bestyrelsens mening har gjort sig bemærket til en sådan udmærkelse.
Med udnævnelsen følger foreningens guldnål. Man kan ikke udnævnes til æresmedlem, uden i forvejen at være hædret med foreningens sølvnål.
Guldnålen giver fri adgang til alle inviterede arrangementer samt 1. holdets kampe.
Aktive æresmedlemmer har fri kontingent.

Revideret den 28. januar 2014

 
     
  Revideret den 30. januar 2024
Luk